EOTSVGSVGZTrueTypeWOFFWOFF2
Google ChromeNoNo deprecatedNo deprecatedYes Chrome 4+Yes Chrome 6+Yes 43+
Microsoft EdgeYesNoNo- 12+ partialYes 12+No
Internet ExplorerYes IE4+NoNo- 9+ partialYes IE9+No
FirefoxNoNoNoYes FF3.5+Yes FF3.6+Yes 39+
SafariNoYesYesYes Safari 3.1+Yes Safari 5.1+No
OperaNoNo deprecatedNo deprecatedYes 10.1+Yes Opera 11.10+Yes 31+
Mobile support
iPhoneNoYesNoYes 4.3+YesNo
iPadNoYesYesYesYesNo
AndroidNoNoNoYes Android 2.2+Yes Android 4.4.4+Yes 44+
Resources
Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_OpenTypehttp://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphicshttp://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphicshttp://en.wikipedia.org/wiki/TrueTypehttp://en.wikipedia.org/wiki/Web_Open_Font_Formathttps://en.wikipedia.org/wiki/Web_Open_Font_Format
Websitehttp://www.microsoft.com/typography/web/embedding/default.aspxhttp://www.w3.org/TR/SVG11/fonts.htmlhttp://www.w3.org/TR/SVG11/fonts.htmlhttp://developer.apple.com/fonts/TTRefMan/index.htmlhttp://www.w3.org/Submission/WOFF/http://www.w3.org/TR/WOFF2/
SocialCompare